Dalibor Kapras
jednatelBabylonská 1543
19800 Praha 9


tel:
603 269 229
777 269 229
271 736 542


e-mail:
kapron@
volny.cz